1.వస్తా వట్టిది... పోతా వట్టిది! ఆశ ఎందుకంటా? చేసిన ధర్మము చెడని పదార్థము... చేరును నీవెంట..2.నువ్వు తినే ప్రతి ఒక మెతుకు ఈ సంఘం పండించింది గర్వించే ఈ నీ బ్రతుకు సమాజమే మలిచింది ఋణం తీర్చు తరుణం వస్తే తప్పించుకు పోతున్నావా తెప్ప తగలపెట్టేస్తావా ఏరు దాటగానే...

15, డిసెంబర్ 2010, బుధవారం

Expectation... Expectation... Expectation….

Expectation... Expectation... Expectation…. which is the basic cause for all miseries, sorrows and unhappiness. 


Don't expect any thing from any other just do your part….. (It may be small pin/phone call/message or a very big tangible thing or may be intangibles like love, care etc.)  

Expect and extract your own happiness, joy from your self but not from others reactions, returns, relations and even from any results…. So just keep on giving and not expecting any in turn. Then only you can lead a very joyful life, which is the real meaning of life……. If you want to lead your life very happily just stop expecting any kind of outcomes from others ……

Other wise if you start expecting, ho lord, everything will give you the fruits of sorrow, grief, anger, unhappy either it may be relation, love, wants, desires where ever your go pain follows….

Equation is EXPECTATION always follows PAIN, with out which, you always extract joy with whatever you receive unexpectedly

It may be very hard to a normal human being not to expect something from a relation or from an act. But it is always better not to expect any thing from relations……..from which you will be hurt, feel sorrowful, unhappy and more off life will become a hell, in the midst of people u "loves u" lot….

From Githa

కర్మణ్యే వాధికా రస్తే మా ఫలేషు కదాచన
మా కర్మ ఫల హేతురభుహ, మాఁ తే సంగోత్స్వ కర్మణ్యే
You have a right to "Karma" (actions) but never to any Fruits thereof. You should never be motivated by the results of your actions, nor should there be any attachment in not doing your prescribed activities?

           
Do your part and leave other part (to the god)Amma Srinivas……Straight from my heart


కామెంట్‌లు లేవు: