1.వస్తా వట్టిది... పోతా వట్టిది! ఆశ ఎందుకంటా? చేసిన ధర్మము చెడని పదార్థము... చేరును నీవెంట..2.నువ్వు తినే ప్రతి ఒక మెతుకు ఈ సంఘం పండించింది గర్వించే ఈ నీ బ్రతుకు సమాజమే మలిచింది ఋణం తీర్చు తరుణం వస్తే తప్పించుకు పోతున్నావా తెప్ప తగలపెట్టేస్తావా ఏరు దాటగానే...

29, జనవరి 2011, శనివారం

I am Selfish…. Do you know Why ?????


I may be failed in sparing time to my FAMILY

I may be failed to satisfy my boss in the OFFICE

I may be failed in regularly calling my RELATIVES

I may be failed in spending time with my beloved FRIENDS

I may be failed in look after my WELL-WISHERS

I may be failed in wishing EVERYONE, who is the reasons for my present status

I may be failed in satisfying my own NEEDS/WANTS

I may be failed as a complete MAN

AND I ONLY MAY BE PASSED IN


Spending time with UNLOVED, UNCARED, UNWANTED ones


Planning things for SERVING OTHERS 


 Dedicating my self for my Life Goal/Ambition….


At least, am I passed as a HUMAN ??????

May be not

That’s why I called my self as a SELFISH

కామెంట్‌లు లేవు: