1.వస్తా వట్టిది... పోతా వట్టిది! ఆశ ఎందుకంటా? చేసిన ధర్మము చెడని పదార్థము... చేరును నీవెంట..2.నువ్వు తినే ప్రతి ఒక మెతుకు ఈ సంఘం పండించింది గర్వించే ఈ నీ బ్రతుకు సమాజమే మలిచింది ఋణం తీర్చు తరుణం వస్తే తప్పించుకు పోతున్నావా తెప్ప తగలపెట్టేస్తావా ఏరు దాటగానే...

30, మే 2010, ఆదివారం

Life, by any means, is one of the most valuable gifts of god

Life, by any means, is one of the most valuable gifts of god. 

If it is smooth and soft then it's a waste, but if it is with ups and downs then only you can touch and enjoy all the corners of life….

Your character becomes harder and tougher....

You will become an ordinary person with extraordinary qualities, who has the ability to face/solve any problem (because u have already experiences those)...

So you can save/tune as many life's as you can.....So it is not a difficulty rather than an opportunity….of course, it may be bit easier to tell any thing.

Whether you are prepared for it or not, it is good or bad, positive or negative, happy or sad we need to face the future (the fate)..

 So whatever happens will happen, if it is good no problem at all. If you think it is bad then you will overlook good/ Positive things too and feel they all are also negative....

Try to watch it in a different corner and change the perspective towards life. If you know/imagine it is bad then there is no problem...we are free that we know that the future is always bad...then plan the things accordingly....go for the alternates....check the each and every possibility to change it as positively...

AMMA Srinvas

కామెంట్‌లు లేవు: