1.వస్తా వట్టిది... పోతా వట్టిది! ఆశ ఎందుకంటా? చేసిన ధర్మము చెడని పదార్థము... చేరును నీవెంట..2.నువ్వు తినే ప్రతి ఒక మెతుకు ఈ సంఘం పండించింది గర్వించే ఈ నీ బ్రతుకు సమాజమే మలిచింది ఋణం తీర్చు తరుణం వస్తే తప్పించుకు పోతున్నావా తెప్ప తగలపెట్టేస్తావా ఏరు దాటగానే...

17, ఏప్రిల్ 2010, శనివారం

F R I E N D

Hi…

I have many ambitions and goals in life…and there are many ways to do it and enjoy the life pleasures and honey……


But fortunately I am like a center of mall where I can have anything or everything…but unable to grasp all those and move forward…..


All are visible and my thirst for those is creeping up….


What to do?


I don’t know the real way and how to extract all these…


I was wandering alone in the midst of the mall (life) for extracting these, very eagerly….


Praying god for the directions………..


He didn’t replied, I hope…….rather introduced you…. but still I am in same thirst...


Hummmm


What this person can do…he/she may be one more like me…. (Of course it may be true J)..But when our journey started together….

I slowly realized and astonished how this single person is doing miracles by helping me in extracting all the corner of mall (i.e. all the pleasures of life in different dimensions).


Is this the power of love, share and care?


May be…. I don’t know exactly….


Eagerly waiting to see the many wonders he/she  is going to do….


He/she is a treasure of such all wanting and pleasures…

I learned and enjoyed many with his short companion….


All my life’s dreams (goals) to lead a meaningful life are slowly coming to reality one by one and day by day

I finally asked the GOD…..


Ho lord you have given a great tool to accomplish my wants and joy….


May I know who is this?….


He replied with a little smile on his face….he/she is your “FRIEND”….my dear….These are few lines from my ANANTHARANGAM (STRAIGHT FROM THE HEART) about you i.e.friend…


Thanks for being and accepting me as a friend and helping me in extracting all the pleasures, joy and happiness in my life… 

1 కామెంట్‌:

Unknown చెప్పారు...

I accept AMMA members as family than as friends... So kool... so caring...
AMMA is a great thing that has never happened in my life... Wonder to see you people. Really awesome...